Usługi Księgowe oferta

Świadczymy kompleksowe usługi księgowe - obsługa księgowa firm i działalności gospodarczych:

1. Obsługa księgowa kadrowo-kadrowa :


•    rejestracja pracowników w ZUS
•    naliczanie wynagrodzeń oraz przygotowanie przelewów wynagrodzeń
•    sporządzanie deklaracji do ZUS i US,
•    sporządzanie deklaracji PFRON,
•    obsługa umów o pracę, umów cywilno-prawnych i innych,
•    administrowanie teczkami osobowymi,
•    kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP oraz ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji,
•    sporządzanie oraz przekazywanie informacji oraz zaświadczeń przeznaczonych dla pracowników ( w tym: o zatrudnieniu, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy),
•    raportowanie do GUS,
•    przygotowywanie raportów kadrowych, półrocznych i rocznych.
 2. Księgowość dla firm i działalności gospodarczych :


•    prowadzenie ksiąg handlowych,
•    prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
•    prowadzenie ewidencji ryczałtowej oraz karty podatkowej,
•    prowadzenie ewidencji VAT,
•    sporządzanie oraz dostarczanie do urzędów deklaracji i sprawozdań,
•    reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi,
•    sporządzanie bilansu oraz rachunków zysków i strat,
•    sporządzanie raportów ( miesięcznych, kwartalnych, półrocznych ),
•    sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
•    konsolidacja sprawozdań finansowych,

Co oferujemy:

  • fachowe doradztwo podparte doświadczeniem
  • miła i komfortowa atmosfera
  • indywidualne podejście do klienta
  • pomoc w oddłużaniu